حسین نوروزی

تاریخ و محل شهادت:

حسین نوروزی ۲۰ساله، فرزند یعقوب و ساکن شهر دبیران استان فارس و کارگر فصلی گوجه چینی در مناطق کازرون بود که بر اثر شکنجه در بوشهر به شهادت رسید و در بهشت فاطمه شهر دبیران به خاک سپرده شد.

 

 

 

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید