مهرداد ملک

تاریخ و محل شهادت:

۱۷ساله

 

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید