ستایش شریفی‌نیا

تاریخ و محل شهادت:

۱۶ساله متولد ۱۳۸۵ که ابتدا ربوده شده و بدلیل شکنجه به کما رفت و سرانجام به شهادت رسید.

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید