فاطمه رحیمی

تاریخ و محل شهادت:

وی ۱۶ ساله بود که بر اثر ضربات باتوم به سرش به شهادت رسید.

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید