عبدالله شه‌ بخش (نهتانی)

تاریخ و محل شهادت:

عبدالله فرزند محمد بود که در هنگام شهادت ۳۵سال داشت.

 

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید