حسین امینی

تاریخ و محل شهادت:

در کرمانشاه شهید مجاهد خلق حسین امینی، دانشجوی سال آخر کامپیوتر از دانشگاه تهران بود، این قهرمان که در پیشتازی و راهگشایی قیام در کرمانشاه دلیرانه راه می‌گشود. در روز ۲۶ آبان ۱۳۹۸ با اصابت چند گلوله به کمر و سینه‌اش به‌شهادت رسید، حسین بسیار باهوش، مبتکر و خلاق بود، هرکس با حسین از نزدیک آشنا می‌شد، شیفتهٔ اخلاق و رفتار او می‌شد، حسین بار سخت تأمین مخارج زندگی را به‌دوش می‌کشید و هم‌زمان به تحصیل ادامه می‌داد، او برای گذران زندگی به کارگری ساختمان مشغول بود.

حسین از کودکی نام شهیدان راه آزادی را می‌شنید، شهیدان سرفرازی از خانواده و بستگان حسین که در سال‌های ۶۰و ۶۷ سربدار شدند، شهیدان خانوادهٔ امینی هم‌چون مهدی امینی، معصومه امینی، رضا امینی و مسعود امینی، در میان بستگان حسین شهیدان دیگری چون نصرالله حسینی و علی ثامنی به چشم می‌خورند؛ حماسهٔ ایستادگی و فدای چنین سربدارانی همواره خاطر حسین را مملو از حس آزادیخواهی می‌کرد، شهیدانی که نام پرآوازه‌شان تمام شهر سنقر را در بر گرفته بود.

حسین قهرمان چند روز پیش از قیام گفته بود: «به‌دنبال جرقه‌ای هستم تا حساب مزدوران رژیم را برسم»

مجاهد شهید حسین امینیبه‌همراه یاران دلیرش و با کمک سایر جوانان شورشی در برابر مزدورانو جنایت‌کاران رژیم خامنه‌ای ایستادند، در شبانگاه ۲۶ آبان مزدوران انتظامی را عقب‌رانده و خودروی آنها را به آتش کشیدند، هرکجا که حسین قهرمان حضور داشت فریاد مرگ بر خامنه‌ای سرمی‌داد و این‌گونه این شعار را در فضای قیام طنین‌انداز می‌کرد. حسین به‌همراه قیام‌آفرینان دلیر به پیش می‌رفت، او سرانجام در مقابل حوزه‌ی آخوندی مورد اصابت گلوله‌ی مستقیم مزدوران رژیم قرار گرفت، این مزدوران از پشت‌بام حوزه آخوندی، حسین را هدف قرار دادند و حسین در میان یارانش به‌شهادت رسید، در همین لحظات بود که با پیشتازی دلاورانی چون حسین حوزهٔ آخوندی در کرمانشاه هدف شعله‌های آتش قیام مردم قرار گرفت و مواد آتش‌زا را به سوی این حوزه جهل و جنایت پرتاب می‌کردند.

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید