اسماعیل رضایی پیرپشته

تاریخ و محل شهادت:

اسماعیل رضایی ۳۰ ساله متولد گیلان شهرستان لنگرود روستای پیرپشته ساکن قله حسن خان تهران که دارای یک فرزند بود به ضرب گلوله به قلب در قلعه حسن خان شهید شد

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید