اقبال اسماعیلی

تاریخ و محل شهادت:

۵۲ساله

 

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید