آمنه شهبازی فرد

تاریخ و محل شهادت:

آمنه ۳۴ ساله و مادر سه فرزند بود.

او برای گرفتن دارو از خانه بیرون رفته بود که متوجه شلوغی‌ها می‌شود. در نزدیکی او یک نفر تیر می‌خورد. با همه محبتش شال خود را به دور پای آن جوان بست اما به ناگهان پاسداران شب از پشت سر به گردنش شلیک کردند...

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید