امید صالحی

تاریخ و محل شهادت:

۲۱ساله، دانشجو

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید