آرمان امانی (نیما)

تاریخ و محل شهادت:

آرمان ۲۰ساله و تنها فرزند خانواده و متولد مسجد سلیمان بود که در زمان شهادت در اصفهان اقامت داشت.

او با اصابت دو گلوله به شکم و سر در یزدانشهر، نجف آباد اصفهان در دم به شهادت رسید.

 

 

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید