آذر ميرزاپور زهابي

تاریخ و محل شهادت:

آذر ۴۸ ساله، پرستار، سرپرست خانوار، و مادر چهار فرزند بود که با شلیک مستقیم گلوله به قلبش، توسط مزدوران خامنه‌ای به شهادت رسید

 

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید