سید احمد سعدی

تاریخ و محل شهادت:

احمد یکماه قبل از تولد بیست سالگی اش با اصابت گلوله به قلب پاکش به شهادت رسید.

 

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید