احسان صادقی

تاریخ و محل شهادت:

احسان یکی از شهدای قهرمانی است که در آبان خونین ۹۸ در نیزار ماهشهر با گلوله دوشکا و آتش جان سپرد

 

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید