ابوالفضل آذرم

تاریخ و محل شهادت:

ابوالفضل آذرم(۳۰ساله) با ضربه چاقوی مزدوران لباس شخصی‌ خامنه ای در شهرک اندیشه تهران به شهادت رسید.

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید