ابراهیم مطوری (عادل)

تاریخ و محل شهادت:

ابراهیم مطوری (عادل)، در زمان شهادت ۲۹ سال داشت.

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید