ابراهیم مرادی

تاریخ و محل شهادت:

 ابراهیم در زمان شهادت ۱۸سال داشت.

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید