ابراهیم کتابدار

تاریخ و محل شهادت:

ابراهیم در زمان شهادت ۳۰ساله و پدر دو دختر خردسال بود.

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید