احمد صالحی

تاریخ و محل شهادت:

شهادت بر اثر شکنجه دژخیمان خامنه‌ای

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید