بامشاد سلیمان‌خانی

تاریخ و محل شهادت:

بامشاد ۲۱ ساله و دانشجوی رشته مکانیک بود که بر اثر شکنجه‌های دژخیمان خامنه‌ای به شهادت رسید

 

 

 

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید