ابوالفضل امیرعطایی

تاریخ و محل شهادت:

این نوجوان ۱۶ساله، که وحوش خامنه‌ای از فاصله یک متری به سرش شلیک کرده بودند، از ۳۰شهریور ۱۴۰۱ به مدت ۸ماه در کما بود.

 

 

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید