سعید یعقوبی کرد سفلی

تاریخ و محل شهادت:

سعید از سربداران قیام، ۳۸سال داشت. دژخیمان خامنه‌ای او را در اصفهان به دار آویخته و در گورستان کردسفلی به خاک سپردند.

 

 

 

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید