مزدک مریانه همدانی

تاریخ و محل شهادت:

مزدک متولد ۱۳۸۳ و ۱۸سال داشت. دژخیمان خامنه‌ای ضحاک علاوه بر شکنجه‌های مختلف به او قرصهای روانگردان و مخدر داده بودند تا مجبور به اعتراف اجباری شود. او بر اثر شکنجه و تعدی و پرتاب از بلندی به شهادت رسید.

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید