حسین آل علی

تاریخ و محل شهادت:

حسین ۳۱ ساله و متولد شیراز بود. وی تحت تعقیب بود و بهمین خاطر در بندرعباس مخفی شده بود که مزدوران رژیم او را پیدا کرده و از ساختمان ۴طبقه به پایین پرتاب کردند. او پس از یک هفته که در کما بود به شهادت رسید.

 

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید