محمد آریان خوشگوار

تاریخ و محل شهادت:

این نوجوان ۱۷ساله بر اثر ضربات باتوم به سرش به کما رفت و بعد از مدتی به شهادت رسید

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید