سعید ریگی (محمدزهی)

تاریخ و محل شهادت:

وی از مجروحین ۸مهر زاهدان بود که ۵بار تحت عمل جراحی قرار گرفت و در مسیر برای انجام ششمین جراحی تصادف کرد و جان خود را از دست داد

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید