امیر رضا همت آزاد

تاریخ و محل شهادت:

وی کارگر چاپخانه بود که بر اثر ضربات باتوم به سرش به کما رفت و بعد از چند ماه به شهادت رسید

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید