محسن شجاعی برجویی

تاریخ و محل شهادت:

شهادت بر اثر ضربات باتوم مزدوران رژیم آخوندی

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید