زر بی‌بی (سنگین) اسماعیل‌زهی

تاریخ و محل شهادت:

وی ۶۰ ساله و از مجروحین جمعه خونین زاهدان در ۸مهرماه بود که پس از ۱۱۴روز تحمل درد و عفونت جراحت ناشی از شلیک مزدوران رژیم، به شهادت رسید

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید