داریا میکائیلی

تاریخ و محل شهادت:

نام پدر:نمین

شهادت بر اثر شدت جراحات و شکنجه

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید