خالق خضرزاده

تاریخ و محل شهادت:

وی را پس از سه ماه که از دستگیریش میگذشت مخفیانه اعدام کردند

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید