حسین زهیری

تاریخ و محل شهادت:

شهادت بر اثر شلیک مزدوران انتظامی به سرش

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید