علی اصغر قورت بیگلو

تاریخ و محل شهادت:

۲۰ساله

دانشجوی رشته حسابداری

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید