بنیامین کوهکن

تاریخ و محل شهادت:

۱۶ساله در کانون کودکان زاهدان

 

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید