کوروش گوجانی

تاریخ و محل شهادت:

۱۶ساله

 

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید