شیده علی‌پرست

تاریخ و محل شهادت:

۱۸ ساله

 

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید