رضا قادری

تاریخ و محل شهادت:

دانشجوی خوراسگان اصفهان

شهادت زیر شکنجه

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید