محسن جمالزاده

تاریخ و محل شهادت:

این جوان کارگر در منزل خود به رگبار گلوله مزدوران رژیم بسته شده و به شهادت رسیده است.

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید