سینا علیشاهی

تاریخ و محل شهادت:

۳۱ساله

دانشجوی PHD حقوق

از طایفه رومیانی که بر اثر شکنجه به شهادت رسید

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید