منصور هرمزی

تاریخ و محل شهادت:

۲۴ساله

از مجروحین ۸مهر در زاهدان بر اثر شلیک مزدوران رژیم که مدتها در کما در بیمارستان خاتم زاهدان بستری بود و سرانجام بشهادت رسید

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید