علیرضا فیلی

تاریخ و محل شهادت:

مزدوران رژیم او را ربوده و به قتل رساندند سپس صحنه دار و خودکشی در محل کارش ترتیب دادند.

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید