مهدی کرمی آشتیانی

تاریخ و محل شهادت:

۵۰ ساله

شهادت زیر شکنجه

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید