محمد مرادی

تاریخ و محل شهادت:

شهادت بر اثر شکنجه

جسد وی در بیابانهای اطراف شهر پیدا شد

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید