کیمیا مقدسی

تاریخ و محل شهادت:

۲۰ساله-شهادت بر اثر شلیک

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید