مانی طریق

تاریخ و محل شهادت:

مانی ۱۶ساله بود

بعلت اینکه در پست بازرسی نایستاد او را به رگبار بستند

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید