سها اعتباری

تاریخ و محل شهادت:

۱۲ ساله از بستک هرمزگان

لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید