سپهر مقصودی

تاریخ و محل شهادت:

۱۷ ساله
لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید