آرتین رحمانی

تاریخ و محل شهادت:

۱۳ ساله
لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید