ضیاء میربلوچ زهی

تاریخ و محل شهادت:

فرزند عبدالعزیر
لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید