شهلی بر

تاریخ و محل شهادت:

فرزند اسماعیل
لطفا در تکمیل اطلاعات شهید ما را یاری کنید